باربری و اتوبار شرق تهران

 

باربری و اتوبار کیان بار

باربری شرق تهران 

تمامی مناطق نام برده در فهرست را تحت پوشش قرار داده است :

                                                                                                         1.منطقه 4   تهران

                                                                                                         2.منطقه 8   تهران                              

                                                                                                         3.منطقه 13 تهران    

                                                                                                         4.منطقه 14 تهران

                                                                                                         5.منطقه 15 تهران                                                                                                                                                     

                                                                                                       

  شماره تماس ما : 22864752  یا   09127991038