باربری و اتوبار غرب تهران

باربری و اتوبار کیان بار 

باربری غرب تهران در تمامی مناطق زیر آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار می باشد :

                                                                                                                             1.منطقه 5   تهران

                                                                                                                             2.منطقه 9   تهران

                                                                                                                             3.منطقه 18 تهران

                                                                                                                             4.منطقه 21 تهران

                                                                                                                             5.منطقه 22 تهران

شماره تماس با باربری:88534502